Leo B

DOB : 08/03/2008

HAIR : Blonde

EYES : Green

Leo B
Leo B

Agency: Deco Models

Leo B
Leo B

Agency: Deco Models

Leo B
Leo B

Agency: Deco Models

Leo B
Leo B

Agency: Deco Models

1/12
Cover.JPG
OVCL39A724194D02A050LN_525722.JPG
OVCL39A724194D02A116LN_525722.JPG
OVCL39A724196D14A082LN_750924.JPG
OVCL39A724196D14A189LN_750924.JPG
OVCL39A724196D14A008LN_750924.JPG
OVCL39A724196D15A358LN_56257867.JPG
5M47-HH2710044.jpg